Door de nieuwe Arbowet verandert de rol van degenen die betrokken zijn bij het Arbobeleid in jouw bedrijf. Jouw rol als werkgever maar ook die van jouw werknemers, de bedrijfsarts, de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT). De belangrijkste wijzigingen hebben we hier voor je op een rij gezet, inclusief handige informatie om je te helpen bij het doorvoeren van de veranderingen.

Grotere rol voor bedrijfsarts

De bedrijfsarts heeft in de vernieuwde Arbowet meer ruimte om passende bedrijfsgezondheidszorg te leveren. De bedrijfsarts:

  • heeft vrije toegang tot de  werkplek
  • heeft overleg met het medezeggenschapsorgaan 
  • maakt melding van beroepsziekten.  

Sterkere positie van de preventiemedewerker

Een preventiemedewerker adviseeert de directie en stelt een plan van aanpak voor gezond en veilig werken op. In de nieuwe wetgeving staat dat de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging meer inspraak hebben bij het benoemen en positioneren van de preventiemedewerker. Misschien heb je nog geen preventiemedewerker en vraag je je af waar je op moet letten bij het aanstellen van preventiemedewerker? Dan kan dit functieprofiel je hier bij helpen. 

Verbeterde toegang tot bedrijfsarts voor werknemers

Een werknemer moet zonder tussenkomst of medeweten van de werkgever een bedrijfsarts kunnen bezoeken. De verzuimdienstverlening van het Sectorinstituut voorziet al in deze voorwaarde met het zogenaamde arbeidsomstandigheden spreekuur.

Second opinion

De werknemer heeft recht op een second opinion van een andere, onafhankelijke bedrijfsarts. Anders dan bij het deskundigenoordeel van het UWV, kan het verzoek van een second opinion alleen van een medewerker komen. Bedrijfsartsen moeten dit verzoek honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen.

Basiscontract Arbodienstverlening

Afspraken over arbodienstverlening worden vastgelegd in een ‘basiscontract arbodienstverlening’. In deze  schriftelijke overeenkomst is tenminste vastgelegd:

1.    Dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek;
2.    Op welke wijze arbodienstverlener en bedrijfsarts hun wettelijke taken (kunnen)
       uitvoeren;
3.    Hoe de toegang tot de bedrijfsarts, het overleg met de preventiemedewerker en
       OR zijn geregeld;
4.    Hoe medewerkers gebruik kunnen maken van het recht op een second opinion;
5.    Hoe klachtenprocedures werken;
6.    Hoe de bedrijfsarts omgaat met meldingsplicht voor beroepsziekten.

Vanaf 1 september 2017 gelden er nieuwe regels voor de naleving van de Arbowet.

 

Informatie voor werknemers

Flyer Arbowet voor werknemers (algemeen)

Heb je geen verzuimcontract bij het Sectorinstituut? Dan kun je hier een algemene flyer downloaden. Wil je meerdere flyers per post ontvangen? Stuur dan een mail naar communicatie@stlwerkt.nl

Download brochure

Brochure per post aanvragen

Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Niet of onjuist ingevuld
Brochure aanvragen