Aanstellingskeuringen

Aanstellingskeuringen mogen alleen uitgevoerd worden voor de functies van vrachtwagenchauffeur (C/CE) en kraanmachinist. Je kunt een aanstellingskeuring laten uitvoeren om te toetsen of de kandidaat voldoet aan de specifieke eisen voor één van deze functies. Deze keuring mag alleen gedaan worden voordat een kandidaat in dienst komt. De keuring is niet verplicht. De uitslag van de keuring geeft uitsluitend antwoord op de vraag of de kandidaat geschikt is voor de functie of niet. Is de aanstellingskeuring onderdeel van de sollicitatieprocedure? Dan hoor je dit bij de werving kenbaar te maken. 

Rijbewijskeuring 

Chauffeurs in het wegvervoer zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en die van anderen. Volgens de wet moeten chauffeurs daarom rijgeschikt zijn. Als chauffeurs dit niet zijn mogen ze niet rijden. Om die rijgeschiktheid te beoordelen zijn er rijbewijskeuringen. Rijbewijskeuringen worden uitgevoerd conform de eisen en regelingen van het CBR. Kijk hier voor meer informatie.

Voor het rijbewijs met de categorieën A1, A2, A, B, en BE is de geldigheidsduur 10 jaar. Voor de categorieën C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D en DE is de geldigheidsduur 5 jaar. Voor de laatste categorieën geldt dat er een gezondheidsverklaring (voorheen eigen verklaring) ingevuld moet worden via het CBR. Dat kan digitaal via deze link

Neem ook een geprinte versie mee naar de afspraak voor de rijbewijskeuring. Ook het geneeskundig verslag kan digitaal naar het CBR worden opgestuurd. Een arts van het CBR beoordeelt alle informatie en via Mijn CBR ontvangt de chauffeur bericht. De meeste mensen ontvangen dit bericht na 8 tot 15 weken.

Gericht periodiek onderzoek (GPO)

In de sector transport en logistiek kunnen medewerkers te maken krijgen met bijzondere gezondheidsrisico’s. Als je hier mee te maken hebt, heb je recht op een Gericht Periodiek Onderzoek (GPO). Doel van dit onderzoek is om mogelijke schadelijke gevolgen voor de gezondheid op te sporen en maatregelen te nemen om verdere gezondheidsrisico’s te voorkomen. Er zijn verschillende GPO’s, waaronder:

•    GPO asbest 
•    GPO chemie
•    GPO perslucht

Het GPO is wettelijk verplicht.

Medisch onderzoek

Er zijn verschillende soorten medisch onderzoek. Er is een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) en een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO). Een combinatie van deze onderzoeken is ook mogelijk.

1.    Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

Als werkgever ben je verplicht om je medewerkers een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) aan te bieden. Deelname is vrijwillig. Het PAGO is erop gericht om de gezondheidsrisico’s die de arbeid met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. De PAGO-indicatie blijkt uit de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Enkele voorbeelden van PAGO-indicaties:

-    Beeldschermwerk (> 2 uur/dag)
-    Werken in lawaai (> 80dB)
-    Werken in omgeving met stof/damp/gas
-    Zwaar fysiek werk
-    Werken in onregelmatige werktijden/nachtdienst/ploegendienst. 

In de RI&E staan de PAGO-indicaties  die voor jouw organisatie van toepassing zijn.

2.    Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)

Veel bedrijven breiden de PAGO uit tot een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO). Dit onderzoek heeft betrekking op de algemene gezondheid en leefstijlaspecten. De reikwijdte van het PMO is dus breder dan die van een PAGO. 

Het PMO wordt o.a. uitgevoerd aan de hand van vragenlijsten over de BRAVO-thema’s (bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning) en psychsociale arbeidsbelasting. De inzetbaarheidscheck voldoet aan deze criteria.  Het onderzoek richt zich het vroegtijdig opsporen van risico’s voor de gezondheid. Daarbij kun je denken aan diabetes, hart- en vaatziekten, nierziekten en gewrichtsklachten. Vaak zijn er signalen dat het risico op deze aandoeningen reëel aanwezig is. Juist dan is er preventief veel winst te behalen. Bijvoorbeeld door er advies op het gebied van leefstijlinterventies en coaching aan te koppelen. 

Na een PMO krijgt de deelnemer/werknemer een individuele rapportage met alle uitslagen van de vragenlijst en de onderzoeken, inclusief adviezen om de gezondheid te behouden/bevorderen. Bij een PMO voor meer dan 15 deelnemers kun je als werkgever kiezen voor een groepsrapportage waarbij conclusies over de aanwezige risico’s aanleiding kunnen geven voor maatregelen op beleidsniveau. Je bent niet verplicht om een PMO aan te bieden. Deelname is vrijwillig.

Een voorbeeld van een PMO is het vitaliteitsarrangement van het Sectorinstituut Transport en Logistiek. Onderdelen hiervan zijn de inzetbaarheidscheck, vitaliteitsonderzoek en interventies op o.a. het gebied van leefstijl. De inzetbaarheidscheck en de interventies zijn kosteloos voor mensen die SOOB afdragen.
 

3.    Combinatie van rijbewijskeuring, PAGO en PMO

Je hebt de mogelijkheid om rijbewijskeuring, PAGO en PMO te combineren. Het voordeel hiervan is dat de medewerker maar éénmaal afwezig is en het onderzoek breder is dan alleen de keuringseisen van CBR of PAGO. Het onderzoek richt zich ook op preventie en advies, waardoor klachten en uitval voorkomen kunnen worden.