Wat is de Arbowet

Voluit heet de Arbowet de Arbeidsomstandighedenwet. Het is een kaderwet. Dat is een wet waarin geen feitelijke regels staan,  maar hele algemene bepalingen en richtlijnen over het Arbobeleid waaraan een bedrijf moet voldoen. Wanneer je meer concretere zaken wilt weten dien je een verdiepingsslag te maken door de Arbowetgeving. Deze is verdeeld in 3 stappen, namelijk:
  • De Arbowet
  • Het Arbobesluit
  • De Arboregeling
 

Arbeidsomstandigheden

De Arbowet is zoals boven al gezegd een kaderwet, met algemene richtlijnen en bepalingen. In hoofdlijnen gaat het er om dat een werknemer gezond en veilig aan het werk moet kunnen. Onder veilig en gezond werken verstaan we goede arbeidsomstandigheden, zowel fysiek als mentaal. Zo verstaan we onder veiligheid zowel het voorkomen van ongevallen als sociale veiligheid, waarbij medewerkers zich prettig voelen in de organisatie. Zo verstaan we onder gezond werken het voorkomen dat mensen ziek worden door hun werk.
 

Het Arbobesluit

Het Arbobesluit volgt uit de Arbowet en hierin staat concreter beschreven waaraan een werkgever en werknemer zich moeten houden om veilig en gezond aan het werk te zijn. Men is verplicht om zich hieraan te houden. Hierin staat bijvoorbeeld in waar aan een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) moet voldoen.
 

De Arboregeling

De Arboregeling geeft weer meer richting naar feitelijke regels. Waar aan zaken moeten voldoen en hoe er moet worden gehandeld. Ook deze regeling is een verplichting voor werkgever en werknemer. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan regels omtrent het werken met beeldschermen e.d.
 

Doelvoorschriften

Per 2007 stelt de wet dat werkgevers en werknemers zelf mogen bepalen om een bepaald doel te bereiken, mits het de veiligheid en gezondheid niet schaad. Bijvoorbeeld het beheersen van schadelijk geluid. Hiervoor worden Arbocatalogussen gemaakt binnen bedrijven en branches. Werkgevers en werknemers (Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging) bepalen samen, hoe zaken op te lossen. In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken. Een doelvoorschrift is een norm in de wet waaraan bedrijven zich moeten houden. De catalogus beschrijft technieken en manieren, goede praktijken, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken. Een arbocatalogus kan op branche- of bedrijfsniveau gemaakt worden.

Check hier de arbocatalogus transport en logistiek.