Vanaf 1 september gelden er nieuwe regels voor het opleggen van boetes als organisaties niet de Arbowet naleven. Afgelopen juli werd de arbowetgeving aangepast. Volgens de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving, die onlangs gepubliceerd is in de Staatscourant, kan de Inspectie nu zonder waarschuwing vooraf direct een boete opleggen als je geen basiscontract met de arbodienst hebt. Bovendien zijn de boetes flink hoger. Daarnaast kunnen niet alleen organisaties zelf, maar ook bedrijfsartsen en arbodiensten nu boetes opgelegd krijgen.
 

Boetecategorieën

De laagste boete is voortaan niet meer € 90, maar € 340. In de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 34, derde lid) staat een maximum dat als boetebedrag voor één overtreding kan worden opgelegd: € 82.000. Als het gaat om het voorkomen en beperken van zware ongevallen waar gevaarlijke stoffen bij zijn betrokken is de wetgever nog strenger. De maximale boete bij overtreding is dan € 820.000. Let op: de totale boete kan alsnog hoger uitvallen wanneer er sprake is van meerdere overtredingen.
 

Ondernemingsraad & preventiemedewerker

De preventiemedewerker werkt nauw samen met de ondernemingsraad. Ook dient de preventiemedewerker minimaal een keer per jaar de stand van zaken op het terrein van gezond en veilig werken in het bedrijf te bespreken met het bedrijf, de OR en arbodienst of bedrijfsarts. Het niet nakomen van deze verplichtingen na een eerste waarschuwing wordt ook met een geldsom beboet.